Search
Search

הערכות לקראת סוף שנת 2020

אומנם אנחנו נמצאים בפתיחתו של הרבעון האחרון של השנה, שבהחלט הייתה שונה מכל שנותיה, יש להיערך לסגירת שנה זו יותר במיוחד.

במאמר זה יובאו נושאים חדשים ונוספים שיש להיערך אליהם בעקבות משבר הקורונה בנוסף לדגשים הרגילים בהערכות לשנת המס.

 1. בדיקת רישום ובדיקה של תקבולי הקורונה: יש לבצע בדיקה שכל המענקים, לפי הסוגים כדלהלן, קיבלו ביטוי בספרים. להלן הרשימה לפי פירוט:
  א. תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס בהתאם להוראות סעיף 9-א' להוראות ניהול פנקסים.
  ב. יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק למעט מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים (נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו). את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח (רשות המיסים).
  ג. התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
  ד. התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי.
  אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.
  ה. אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.
  יש להעביר לרואה החשבון המטפל כמה יותר מהר, על מנת לבצע צפי הכנסה חייבת וכתוצאה מכך בדיקה התאמת מקדמות מ"ה/ ביטוח לאומי לצפי.
 2. בדיקת מעבר עוסק מורשה לעוסק פטור – בעקבות המשבר הכלכלי, הרבה עסקים חוו ירידה דרמטית בהכנסות, יש לבצע בדיקה האם תחול ירידה מתמשכת מתחת למחזור עוסק פטור (בשנת 2020 100,491 ש"ח), ולשקול לעבור לעוסק פטור. ארחיב ואומר שקיים הסבר מפורט באתר לגבי פירוט סוג עצמאיים.

 3. מלאי – עסקים אשר קיים אצלם מלאי בעסק, נדרשים לבצע בדיקת ירידת ערך מלאי (רלוונטי ויותר לעסקים עם מלאי ייעודי למכירה עונתית, אשר לא הצליחו למכור את המלאי העונה בגלל הקורונה).

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: