חיפוש
חיפוש

ריבוי חובות אבודים בעקבות משבר הקורונה – סוגיות במע"מ ומס הכנסה

משבר הקורונה גרר אחריו ביטולי שקים רבים ( מ 0.35% ל-2% במשבר הקורונה), כתוצאה מכך חובות הלקוחות האבודים עלה.

במאמר כאן ארכז את דרכי הפעולה בעת הכרת החוב האבוד בשני מישורים:

מס הכנסה-הכרה בהוצאה ומע"מ – איך לקבל חזרה את מס ערך מוסף עסקאות ששולם על ידכם בחזרה.

אחד הפסקי דין החשובים לעניין חוב האבוד הינו פס"ד "אלקה אחזקות בע"מ" בו נקבעו חמישה מבחנים מצטברים אשר יאפשר את החזר המע"מ ששולם:

 1. השירות או מכירת הטובין בוצע.
 2. הלקוח הוציא חשבונית לנישום.
 3. הלקוח שילם את המע"מ העסקאות.
 4. נותן השירות או מוכר הטובין ("הלקוח") לא קיבל את התמורה.
 5. החוב הפך ל"חוב אבוד".

הגדרת חוב אבוד

חוב אבוד הוא חוב שלגביו הוכח, להנחת דעתו של מנהל התחנה, כי לא ניתן לגבות אותו ויש לנקוט במספר פעולות:

 1. כאשר מדובר בחייב וההמחאות שהושארו, כתמורה עבור העסקה, לא כובדו, והחייב לא בהליך פש"ר/פירוק/כינוס, יש להפעיל הליכים לגביית החוב. ראשית דרך ההוצאה לפועל, פתיחת תיק הוצאה לפועל לגביית ההמחאות שלא כובדו. באם החייב/ת או נכנסו להליך פש"ר/פירוק יש להמציא, למנהל המיוחד /מפרק שמונה, תביעת חוב בה יפורט החוב של החייב/ת לנושה.
 2. יש לתעד כל פעולה שנעשתה לגביית החוב הן מהחייב/ת וממנהלה ומכל גורם אחר. חוב יוכר כחוב אבוד רק לאחר שכל האמצעים לגבייתו כאמור לעיל ננקטו ללא תוצאה והמנהל שוכנע כי החוב לא ניתן לגבייה מהחייב, ממנהל החברה או מהחברה. חשוב להדגיש כי באם הליכי גביית החוב באמצעים האמורים לעיל יחלו כעבור יותר מ 3 שנים מיום היווצרות החוב, לא ניתן יהיה לראות בחוב כחוב אבוד שכן הנושה השהה פעולותיו מעבר לזמן על פי הוראת התקנה 24 א(ג).
 3. במקרה שלא ננקט אף אחד משלושת הפעולות שציינתי באם לא ננקטו כנגד החייב הפעולות לעיל יוכר החוב כאבוד במקרים בהם הוכח כי:
  • החייב נפטר ואין בעזבונו נכסים הניתנים למימוש.
  • החייב עזב לחו"ל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל

טיפול בחוב אבוד מול מע"מ

על העוסק למסור מסמך שיכלול את הפרטים הבאים:

א. פרטי חייב, מהות העסקה, הנסיבות בהן הפך לחוב אבוד, הפעולות שננקטו לצורך השבת החוב.
ב. ציון הדו"ח התקופתי שבו העסקה דווחה.
ג. כל מסמך ,דרישה או מכתב שנשלח לחייב בגין החוב.
ד. צילום הודעת זיכוי לגבי הסכום של החוב האבוד לכל חייב הודעה נפרדת סכום המס בזיכוי לא יעלה על סכום המס בחשבונית שהוצאה

את ההודעה יש לשלוח בדואר, או למסור ביד, במשרד מע"מ האזורי בו רשום העוסק בעל החוב, לא יאוחר מהמועד להגשת הדו"ח התקופתי הכולל את הודעת הזיכוי.

במשרד מע"מ האזורי, בו רשום העוסק, יאשרו בכתב (לרבות חותמת "התקבל" על גבי העתק ההודעה) את קבלת ההודעה.

למען הסר ספק יודגש, כי האישור הנ"ל מתייחס לקבלת ההודעה בלבד, ואין הוא מהווה אישור לגבי תוכן ההודעה או חוקיות הוצאת הודעת הזיכוי.

הודעת העוסק, מאושרת על ידי משרד מע"מ האזורי, תישמר בידי העוסק כחלק מספריו.

על העוסק לצרף להודעה הצהרה, כי לא דרש וכמו כן לא ידרוש כהוצאה עפ"י סעיף 17 לפקודת מס הכנסה את סכום מס העסקאות לגביו מתבקשת ההכרה כחוב אבוד.

אם העוסק דרש כהוצאה את סכום מס העסקאות כאמור- עליו להצהיר כי יתקן את דוחותיו למס הכנסה ויבטל דרישה זו.

טיפול בחוב אבוד מול מס הכנסה:
סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה קובע את הסדר המס החל בעניין חובות מסופקים.

חובת ההוכחה חלה על הנישום הנדרש לשכנע את פקיד השומה כי החוב הפך לחוב רע (ברוב המקרים מדובר על חדלות פרעון או העדר יכולת תשלום לחייב).

קיומם של הלכים משפטים אין בה לשלול את ההכרה בחוב כחוב אבוד.

בעת אישור החוב על יד מנהל התחנה על העוסק לצרף להודעה הצהרה, כי לא דרש וכמו כן לא ידרוש כהוצאה עפ"י סעיף 17 לפקודת מס הכנסה את סכום מס העסקאות לגביו מתבקשת ההכרה כחוב אבוד.

אם העוסק דרש כהוצאה את סכום מס העסקאות כאמור – עליו להצהיר כי יתקן את דוחותיו למס הכנסה ויבטל דרישה זו.

לסיכום, לא ניתן יהיה לבצע קיזוז הפוך (הכנסה בשנה קודמת מול הפסד בשנה הנוכחית, ראה פס"ד הירשזון), וזה יוצר מצב אבסורדי שבו על ההכנסות של שנת 2019 הנישום ישלם את המס על ההכנסה, ובשנה לאחר מכן לא יוכל להתקזז עליה.

בעקבות המצב על מנהל התחנה להפעיל שיקול דעת לטובת עיתוי ההכרה בחוב האבוד, על מנת לא לייצור לעוסק תשלומי מס.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: