חיפוש
חיפוש

מיסוי מענקי הקורונה – עושים סדר

עוסק מורשה, עוסק פטור וחברות ברובם נכנסו למעגל הזכאות בתוכנית המענקים שתמשך עד יוני 2021,  הבקשות ברובם מוגשות באופן מקוון, באזור האישי של כל נישום ולאחר האשרור מועבר סכום המענק ישירות לבנק.

בל נשכח כי מענקים אילו הינם מענקים עסקיים אשר סכומם וזכאותם נגזרו מהתוצאות העסקיות של השנים האחרונות.  מענקים אלו חייבים ברישום קבלה לרשות המיסים, חייבים בדיווח לרשויות המס אף על פי שהגיעו ישירות מהם. במאמר זה אפרט לפי הפעימות את חובת הרישום, דיווח והמיסוי בכל אחד מרשויות המס לרבות ביטוח לאומי.

מישור מס הכנסה

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש, מענק סיוע לעצמאים) התש"ף 2020 אף מבהירות כי מענק זה ייחשב כהכנסה לפי פקודת מס הכנסה, אשר חייבות במס לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

מס הכנסה לא קבע לעניין דיווח המענקים כחלק מדיווח מקדמות מס הכנסה, אי הכללה תיצור הפרש בין המחזור השנתי שדווח לבין מה שיופיע בדוח השנתי.

עם זאת, לא נקבע האם ההכנסות ממענקים ייחשבו כחלק מהמחזור לצורך מקדמות מס הכנסה.

אי-הכללת המענק בדיווח המקדמות תיצור פער בין המחזור השנתי שדווח למקדמות, לבין זה שיופיע בדוח השנתי. ככלל, הדבר מהווה עילה להטלת קנס, אך קשה להאמין כי רשות המסים תטיל קנס זה על עסק שלא שילם מקדמות בגין המענק עקב מצוקה תזרימית.

מיסוי מענקי הקורונה

ממליץ לכם לבקש מהרואה חשבון שלכם בדיקה לגבי צפי תשלום המקדמות לרבות מס הכנסה וביטוח לאומי הכוללת את תשלומי המענקים ולתכנן מראש תזרימית את התשלום הצפוי למס הכנסה וביטוח לאומי.

מישור מע"מ וביטוח לאומי

עצמאים ( עוסק מורשה ועוסק פטור)

כל המענקים השונים יהיו פטורים ממע"מ ומביטוח לאומי:

המענקים לעצמאים היו פטורים ממע"מ ומביטוח לאומי זה מכבר מכוח סעיף 18י לתקנות.

חברות

לעניין המע"מ על מענקי החברות, יש להבדיל בין המענקים השונים שניתנו:

מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה 3)

התיקון לתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף מדבר על מענק השתתפות בהוצאות קבועות.

התיקון קובע כי מענק השתתפות בהוצאות קבועות לא יהיה חייב במע"מ, גם אם המקבל הנו חברה.

אין צורך להוציא חשבוניות בעבור מענק זה, במידה וכן יש להוציא חשבונית זיכוי בעבור זה.

מענק עידוד תעסוקה (החזרת עובדים מחל"ת – פעימה 4)

מענק למעסיקים  בעבור החזרת עובדים למעגל התעסוקה, התשלום מבוצע לפי מספר פעימות.

מענק עידוד התעסוקה אינו חייב במע"מ. על פי  בסעיף 10 לחוק מענק עידוד התעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

(*)-המענקים לחברות אינם חייבים בדמי ביטוח לאומי, שכן ממילא אין הכנסותיה של חברה חייבות בדמי ביטוח לאומי.

לסיכום

כל המענקים חייבים במס הכנסה. לכן הם ייכללו במחזור העסקאות בדוח השנתי ובדוחות הכספיים, אך לא במחזור לצורך מקדמות מס הכנסה.

כל המענקים פטורים ממע"מ. לכן יש להוציא בגין סכומי המענק קבלה בלבד.

במידה והעסק הנו עצמאי, מענקי השתתפות בהוצאות קבועות ומענקי עידוד התעסוקה חייבים גם בדמי ביטוח לאומי. הדבר יתבטא לאחר הגשת הדוח השנתי, במידה ויימצא הפרש בין המקדמות ששולמו במהלך השנה לבין החבות בפועל.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: