חיפוש
חיפוש

דוח שנתי מקוצר

עצמאים מחויבים (למעט החרגה במקרים מסוימים מהגשת דוח למס הכנסה) להגיש דוח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס, במקרים מסוימים גם שכיר נדרש להגיש דוח שנתי.

דוח שנתי מקוצר הינו דוח לעסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ₪ בשנה.

עסק זה רשאי להגיש דוח שנתי מקוצר.

מי רשאי להגיש דוח מקוצר?

למי שלגביו מתקיימים אחד מהתנאי הבאים:

  1. בידי מגיש הדו"ח או בידי בן זוגו הכנסות ממקורות אלו בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קיצבאות, מענקי פרישה או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע.
  2. מגיש הדו"ח ו/או בן זוגו הוא בעל עסק קטן שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) ביחד עם הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש"ח לפי המצבים המפורטים בסעיף 2 בדברי ההסבר.
  3. לבן הזוג שאינו בעל העסק הקטן, אין הכנסה או שבידו הכנסת עבודה ו/או קצבאות בלבד, שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינם בהגשת דו"ח.
  4. מי שמחזור עסקאותיו משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור, אינן עולות על סכום של 2,530,000 ש"ח, רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים שבסעיף 2 בדברי ההסבר.
  5. מי שכלל הכנסותיו החייבות אינן עולות על סכום 649,560 ש"ח רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים שבסעיף 2 בדברי ההסבר.
  6. הטופס אינו מיועד לאוכלוסיות המפורטות בסעיף 3 בדברי ההסבר.

מי לא רשאי להגיש דוח מקוצר?

נישום הרוצה להגיש בקשה להחזר מס או עסק שרוצה להגיש דוח על הפסד, יגיש דוח 1301.

הגשת דוח למס הכנסה

יש להדגיש כי כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.

מועד הגשת הדוח

ככלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס, במקרים מסוים אפשר לבקש אורכה מרשות המסים או דרך רואה החשבון המנהל אורכות להגשת דוחות.

משרד רואי חשבון להגשת דוח שנתי מקוצר

  • משעלי שגיא רואה חשבון מתמחה בחברות, עצמאים והחזרי מס לשכירים, מוזמנים ליצור עמי קשר לקביעת פגישה ולקבלת פרטים נוספים בטלפון: 054-5225129, פקס: 077-2042010
  • Email: [email protected]
  • הערה: כל האמור במאמר זה נכתב כדעה אישית בלבד על סמך ניסיון האישי ואין להסתמך עליה באופן בלעדי. התוכן המוצג אינו בגדר המלצה, עצה או חוות דעת. ואינו מחליף התייעצות מקצועית. משתמש או קורא הפועל על פי האמור במאמר באופן בלעדי, עושה את זה על סמך דעתו ואחריותו בלבד.

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: