Search
Search

סגירת תיק בביטוח לאומי

מיד בעת סיום עבודתך כעצמאי, יש להודיע לביטוח לאומי ולסגור את התיק העצמאי בביטוח לאומי.

סגירת תיק בביטוח לאומי הינו השלב הראשון או האחרון בסדר סגירת התיק של העצמאי.

סגירת התיק בביטוח לאומי נפרדת מסגירת תיק במע"מ או מס הכנסה.

במאמר זה אפרט בדבר תהליך סגירת התיק וסוגיות בעת קביעת דמי ביטוח לאומי.

איך סוגרים את התיק?

כדי לסגור תיק עצמאי בביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי – ניתן למלא את הטופס באתר או דרך רואה החשבון באמצעות מערכת מייצגים.

חשוב, שני כללים חשובים על מנת להימנע מאי סגירת תיק בזמן:

  1. חשוב למלא את הטופס מיד עם סיום העבודה כעצמאי, כדי שנפסיק לחייב אותך בתשלום דמי ביטוח כעצמאי.
  2. בקשה לסגירת תיק עצמאי שתוגש באיחור עשויה להידחות, ובמקרה כזה תיק העצמאי ייסגר סמוך למועד הגשת הבקשה.

קביעת דמי ביטוח לאחר סגירת התיק

קביעת דמי ביטוח לאומי לאחר סגירת התיק, תלויה במעמד המבוטח לאחר סיומו כעצמאי.

קראו לגבי שיעור דמי ביטוח לאחר סגירת התיק

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: