Search
Search

דיווח הכנסה משכירות מגורים בישראל

על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10% בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל.
את המס יש לשלם פעם בשנה – תוך 30 יום מתום שנת המס (30 בינואר).
מסלול זה יחול בתנאים הבאים:

  1. הדירה משמשת למגורים בישראל.
  2. ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק כמשמעותה בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

דיווח ופתיחת תיק:
יש לפתוח במס הכנסה עבור פתיחת תיק (9.5) יש להגיש טופס 3302 לפקיד השומה הסמוך למקום מגוריך.

שכירת לטווח קצר
לעניין שכירות לטווח קצר והיבטי מיסוי יש לעיין במאמר שכתבנו בנושא שכירות לטווח קצר

שגיא משעלי

רואה חשבון שלוקח אותך קדימה

לפרטים: